AT YARIŞLARI YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU

At Yarışları Yönetmeliği’nde 20 Aralık 2018 tarih ve 30631 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bazı değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler 01.01.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. 

Öne çıkan değişiklikler aşağıda özetlenmekte olup, değişikliklerin tamamına duyuru sonunda verilen bağlantı üzerinde ulaşılabilir. 

  • Bir koşuda, üzerine at sahibi primi konulan dereceleri elde eden atın sahibine/sahiplerine, at sahibi primi ödenir. At sahibi primi, atlara verilen yarış ikramiyesinin % 10’undan az ve %50’sinden çok olamaz. At sahibi priminin koşulara göre dağılımı ve oranları yıllık yarış programı genel hükümlerinde gösterilir.”

  • Koşunun özel şartlarında aksine hüküm yoksa her koşu türü için yıllık yarış programlarında ayrılan birincilik ikramiyesinin tamamı birinciye verilir. Birincilik ikramiyesinin dışında, ikinciye birincilik ikramiyesinin % 40’ı, üçüncüye % 20’si ve dördüncüye de % 10’u kadar ikramiye verilir. Ancak uygulama koşulları yıllık yarış programı genel hükümlerinde belirtilmek suretiyle koşunun beşincisine de birincilik ikramiyesinin %5’ inden fazla olmamak şartıyla ikramiye verilebilir.

  • Koşularda dereceye giren atların jokeylerinden; koşuyu, birinci bitiren atın jokeyi, kazanılan ikramiyenin %10’unu, ikinci bitiren atın jokeyi, kazanılan ikramiyenin % 7’sini, üçüncü ve dördüncü bitiren atların jokeyleri ile eğer üzerine ikramiye konulmuşsa beşinci bitiren atın jokeyi, kazanılan ikramiyenin %5’ini, aprantiler ise aynı sırada bitiren jokeylerin aldığı primlerin % 50’sini alırlar. At sahipleri ile biniciler arasında bu konuda özel anlaşma varsa anlaşma hükümleri geçerlidir. Ancak, anlaşma ile belirlenecek jokey prim oranı %5’ten, apranti prim oranı ise % 2,5’ten az olamaz. Noterlikçe onaylanmış özel anlaşmaların bir örneği at sahipleri tarafından Yarış Müessesesine verilir. Yukarıda belirtilen anlaşmalı ve anlaşmasız prim yüzdeleri limitler dahilinde 0,50 ve katları şeklinde uygulanır.

  • Jokeyler ve aprantiler ile antrenör ve seyislerin primleri hesaplanırken, yalnızca ikramiye dikkate alınır. At sahibi primi, yetiştiricilik primi, kaydiye ve taksit paraları ile varsa ayni ve nakdi ödüllerin değeri hesaba katılmaz. Jokeyler ve aprantilerin atın kazancına ilişkin primleri, ikramiyeden kesilerek Yarış Müessesesince ödenir.”

  • Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen at sahibi belgeleri her yıl Yüksek Komiserler Kuruluna vize ettirilmek zorundadır. At sahibi belgesini vize ettirmeyen at sahiplerinin sahip veya ortak oldukları atlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen koşulara kaydedilmez. At sahibi belgesini vize ettirmek için, başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay önce alınmış, arşiv kayıtlı adli sicil belgesi ve Yarış Müessesesinin istediği diğer belgeler ile birlikte her yılın Kasım ayı içerisinde Yarış Müessesesine başvurulmalıdır. Bu zaman dilimi dışında yapılacak vize başvurularında da aynı şartlar aranır. Yapılan vizeler bir yarış yılı için geçerlidir.”

                                                          

AT YARIŞLARI MÜŞTEREK BAHİSLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hâsılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre yapılan at yarışlarında düzenlenecek müşterek bahislere ilişkin usul ve esasları düzenler. ”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (aa) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“g) Eküri: Aynı koşuda, at sahibi ve eşi üzerine koşan atlar ile at sahibine, kardeşine, bunların eş ve çocuklarına ait olup, aynı koşuya katılan at sahiplerinin yazılı başvuruları üzerine resmi programda eküri oldukları ilan edilen atları,”

“aa) Yarış otoritesi: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

“ee) Karma yarış programı: Birden fazla yurt içi ve/veya yurt dışı hipodromlarda düzenlenen koşuların tümü veya birkaçının tek bir yarış programı altında birleştirilmesi ile meydana gelen yarış programını,

ff) Yarış: Bir hipodromda aynı gün yapılan koşuları,

gg) Yarış sezonunun son günü: Müşterek Bahisler İdare Kurulu tarafından tespit ve ilan edilen, müşterek bahis çeşitlerinde bilen çıkmadığı takdirde kazananlar hissesinin en fazla bilenlere dağıtıldığı günü, 

Müşterek bahis: Sonucun kısmen iştirakçinin becerisine kısmen de tesadüfe bağlı olduğu; yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen her çeşit yarışma, müsabaka, spor oyunları ile herhangi bir olay veya durum üzerine, sonucun tahmin edilmesi esasına göre oynatılan ve iştirak edenler arasından doğru tahmin edenlere önceden belirlenen adet, tutar, oran veya mislî olarak ikramiye kazandıran oyunları,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Müşterek bahislere katılımlarda kullanılan kuponlar, oynayanlar tarafından tam ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Doldurulan kuponların hipodromlar ve sabit ganyan bayilerindeki müşterek oyun bahis terminaline okutulması karşılığında müşterek bahis bilgi işlem sisteminden çıkan bilet üzerindeki bilgiler esas alınır. Müşterek bahis bilgi işlem sistemi tarafından otomatik olarak bilet üzerine yazılan seri numarasının tespit edilemeyecek şekilde zarar görmesi, seri numarası veya barkodda silinti veya kazıntı olması halinde bu biletlere ödeme yapılmayacağı gibi müşterek bahis bilgi işlem sistemindeki kayıtlara göre kazançlı olarak tanımlanmayan biletlere de ödeme yapılmaz. Biletler hamilinedir. Kazançlı biletlerin ne sebeple olursa olsun kaybedilmesinden veya el değiştirmesinden ya da ödemenin bileti ibraz edene yapılmasından Yarış Müessesesi sorumlu tutulamaz. Biletin aslı olmadan ödeme talebinde bulunulamaz.”

“k) Günlük yarış programında, üzerine üçlü ganyan, dörtlü ganyan, beşli ganyan, yedili ganyan, “n” tek ve “n”li plase oyunlarının konulduğu ilan olunan koşuların altılı ganyan oyununun ayağına denk gelmeyen koşularında en fazla ganyan oynanan atın tespiti için ganyan oyununun da konulması zorunludur. Ancak bir koşuya, bir eküriye ait at veya atların katılması durumunda o koşuya ganyan oyunu konulmaz, konulmuşsa bilet bedelleri iade edilir. Ekürinin koşan at veya atlarına en fazla ganyan oynanmış sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “b)

Plase; en az 7 atın iştirak edeceği bir koşuda bir atın birinci veya ikinci geleceğini tahmin ederek o at veya atlar üzerine oynanan bahistir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “

(2) Plase kazançlı mevkilerinden herhangi birinde kazançlı kombinasyon olmaması durumunda bu mevkiye tekabül eden dağıtılacak tutar diğer mevkiye aktarılır.

(3) Plasede kazananlar hissesinin hesabı, aşağıdaki durumlarda gösterilen esaslara göre yapılır: a) At başı durumunda; at başının olduğu plase mevkiindeki dağıtılacak tutar, o plase mevkiini müştereken işgal eden atların sayısına göre eşit parçalara ayrılır. At başı olan her plase atın ilgili her plase mevkiinden alacağı miktar toplanır ve her at için oluşan yeni dağıtılacak tutar bulunur.

b) Eküri durumunda; 23 üncü madde hükümleri uygulanır.

c) Çıkan at durumunda; koşuya iştirak edeceği ilan edilen atlardan bir veya birkaçının koşuya iştirak etmemesi halinde;

1) Koşuya iştirak etmeyen atlar için ödenmiş iştirak bedelleri iade edilir.

2) En az 7 atın iştirak edeceği ilan edilen bir koşuda, çıkan atlardan dolayı koşuya iştirak eden at sayısı 7’den az olursa, bütün atlar için ödenmiş iştirak bedelleri iade edilir.

ç) Koşu iptali durumunda; koşu iptal olduğu veya koşuda vokover olduğu veya hiçbir at koşuyu bitiremediği ya da kazanan at veya atlar üzerine bahis oynanmadığı takdirde, iştirak bedelleri iade edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. “

b) Eküri durumunda; 23 üncü madde hükümleri uygulanır.” “

ç) Koşu iptali durumunda; koşu iptal olduğu veya koşuda vokover olduğu veya hiçbir at koşuyu bitiremediği ya da kazanan at veya atlar üzerine bahis oynanmadığı takdirde iştirak bedelleri iade edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “

b) Eküri durumunda; 23 üncü madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “

b) Eküri durumunda; 23 üncü madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “

ç) Devir durumunda; birinci, ikinci veya üçüncüyü sırasıyla bilen bulunmadığı takdirde, dağıtılacak tutar günlük resmi programda üzerine sıralı üçlü bahis oyunu konulan bir sonraki koşuya, kazançlının olmadığı koşunun günün yarış programının üzerine konulan son üçlü bahis olması durumunda ise dağıtılacak tutar, aynı hipodromun bir sonraki yarış programının ilk üçlü bahis oyununa devreder. Yarış sezonunun son günü olarak ilan edilen bir yarış programının son üçlü bahis oyununda bu durumun gerçekleşmesi halinde ise kazananlar hissesi sırasız bilenler arasında paylaştırılır. Sırasız bilen de yok ise kombinesinde o koşuda birinci ve ikinci gelen atları sırasıyla, yoksa sırasız bilenlere dağıtılır. Bu kombinasyonlarda da bilen çıkmadığı takdirde koşuda biri

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “

MADDE 22 – (1) Ganyan, çifte bahis, üçlü ganyan, dörtlü ganyan, beşli ganyan, altılı ganyan, yedili ganyan,“n” tek oyunlarında birden fazla atın at başı birinci; “n” li plasede ise birden fazla atın at başı birinci veya ikinci gelmesi halinde, bu atlar üzerine oynayanların her biri kazanmış sayılarak dağıtılacak tutar kazançlı mevkileri oluşturan atları içeren gruplara göre eşit kısma ayrılır. Her gruba ait kazananlar hissesi, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde açıklandığı şekilde hesaplanır. ”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “

(3) Birinci fıkrada sıralanan oyunlardan ganyan ve çifte bahis hariç diğer tüm bahis çeşitlerinin yer aldığı koşularda eküri olarak iştirak edeceği ilan olunan atlardan bir veya birkaçının koşuya iştirak etmemesi halinde çıkan bu at veya atların yerine;

a) İlgili koşu altılı ganyan oyununu oluşturan koşulardan biri ise, ekürinin diğer koşan at veya atları ile yarış müessesince altılı ganyan oyununun ilk ayağı koşulduktan sonra resmi olarak ilan edilen Altılı Ganyan Favorisi’ne (AGF) oynanmış sayılır.

b) İlgili koşu altılı ganyan oyununu oluşturan koşulardan biri değil ise, ekürinin diğer koşan at veya atları ile üzerine en fazla ganyan satışı yapılan (EFG) at veya atlar üzerine oynanmış sayılır.

c) Ganyan oyununda ise koşuya eküri olarak iştirak edeceği ilan olunan atlardan bir veya birkaçının koşuya iştirak etmemesi halinde bu atların üzerine oynanmış iştirak bedelleri iade edilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “

(3) Yarış Komiserler Kurulu tarafından koşu sonuçları kesinleşmeden önce hükümsüz olduğu ilan edilen, vokover olan veya hiçbir atın bitiremediği bir koşu için birinci fıkrada sıralanmış bahis çeşitleri haricindeki bahisler için oynayanlar tarafından ödenmiş iştirak bedelleri iade edilir. Herhangi bir koşuda kayıtlı atlardan birinin veya birkaçının koşuya iştirak etmemesi halinde, koşuda koşan diğer atlar aynı eküri üzerine kayıtlı ise bu durumda tek koşu üzerine oynanabilen müşterek bahis çeşitleri için o koşu satışa kapatılır ve ödenmiş iştirak bedelleri iade edilir. Çifte bahis oyununda ise bu uygulama çifte bahsin ilk ayağını oluşturan koşu için geçerlidir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “

(2) Devir gün sayısı ve yarış sezonunun son günü müşterek bahisler idare kurulu tarafından tespit ve ilan edilir. Herhangi bir hipodromun sona eren bir yarış sezonunun son günü ile aynı hipodromun müteakip yarış sezonu başlangıcı arasında bir ay veya üzerinde bir süre var ise o hipodromun biten yarış sezonunun son yarış günü ile tüm hipodromların, yurt dışı yarışlar dahil, takvim yılındaki son yarış günleri Yarış Sezonu Son Günüdür. Yarış müessesesince üzerine müşterek bahis oynatılan yurt dışı yarış programları ülke ve hipodrom farkı gözetmeksizin aynı yarış sezonu kabul edilir.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

AT YARIŞLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan At Yarışları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (aa) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. “aa) Eküri: Aynı koşuda, at sahibi ve eşi üzerine koşan atlar ile at sahibine, kardeşine, bunların eş ve çocuklarına ait olup, aynı koşuya katılan at sahiplerinin yazılı başvuruları üzerine resmi programda eküri oldukları ilan edilen atları,” “ıııı) At sahibi primi: Yıllık yarış programı genel hükümleri doğrultusunda, dereceye giren atların sahibi/sahiplerine verilen primi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(3) Atlarda kullanılan aksesuarlar ve diğer malzemelerin renkleri at sahibinin formasının renklerinden birisi ile aynı olmak zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(5) At sahibinin vefat etmesi halinde mirasçıları tarafından malvarlığının belirlenmesi hususunda açılan tereke davasında ilgili kişinin üzerine kayıtlı olan atlara ilişkin mahkemece atanan tereke temsilcisinin, yetki belgesi ile tayin ettiği kişi adına koşmaya devam eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “

MADDE 58 –

(1) Bir sene önceki yarış gelirinin % 40’ından az olmamak koşuluyla ayrılan yıllık toplam ikramiye tutarı koşularda dereceye giren atlara yarış ikramiyesi, at sahibi primi ve yetiştiricilik primi olarak dağıtılır.

a) Koşularda dereceye giren Türkiye’de doğmuş atlar o koşu için konulan ikramiyelerin % 100’ünü, doğduğu yıl içinde Türkiye’ye getirilen ve sonrasında ithal işlemleri tamamlanan atlar ise % 75’ini alırlar. Ancak doğduğu yıl içerisinde ithal edilen atlar, katıldıkları orta vadeli uluslararası koşularda o koşu için konulan ikramiyenin % 100’ünü alırlar.

b) Türkiye safkan Arap ve İngiliz atı soy kütüğüne kayıtlı Türkiye’de doğmuş safkan Arap ve İngiliz atları ve Türkiye safkan Arap ve İngiliz atları soy kütüğüne kayıtlı olup, aşım yaptırılmak üzere yurt dışına giden kısraklardan doğan ve aynı yıl içinde Türkiye’ye getirilen safkan Arap ve İngiliz atları da koştukları koşularda konulan ikramiyelerin %100’ünü alırlar.

(2) Koşunun özel şartlarında aksine hüküm yoksa her koşu türü için yıllık yarış programlarında ayrılan birincilik ikramiyesinin tamamı birinciye verilir. Birincilik ikramiyesinin dışında, ikinciye birincilik ikramiyesinin % 40’ı, üçüncüye % 20’si ve dördüncüye de % 10’u kadar ikramiye verilir. Ancak uygulama koşulları yıllık yarış programı genel hükümlerinde belirtilmek suretiyle koşunun beşincisine de birincilik ikramiyesinin %5’ inden fazla olmamak şartıyla ikramiye verilebilir.

(3) Yetiştiricilik primi; atlara verilen yarış ikramiyesi ve at sahibi priminin toplamının % 10’undan az ve % 25’inden çok olamaz. Yetiştiricilik priminin koşuların şartlarına göre dağılımı ve oranları yıllık yarış programı genel hükümlerinde gösterilir.

(4) Kupa ve sair ödüller, vadeli koşularda kaydiye ve taksit toplamı, açık koşularda kaydiyeler ve varsa taksit toplamı, birinci gelen atın ikramiyesine ilave edilir.

(5) Koşu kazanan at sahiplerinin ikramiye ve ödüllerinin ödenme esasları Yarış Müessesesince düzenlenir. (6)Yetiştiricilik primi; 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (vvv) ve (yyy) bentleri ile bu maddenin üçüncü fıkrası hükümleri göz önünde bulundurularak, katıldıkları koşularda üzerine yetiştiricilik primi konulan derecelere giren;

a) Türk Soy Kütüğüne kayıtlı Türkiye’ de doğmuş atlar ile Türk Soy Kütüğüne kayıtlı olup, aşım yaptırılmak üzere yurt dışına giden kısraklardan doğan ve aynı yıl içinde Türkiye’ye getirilen atlara,

b) Yabancı ülkede, tay doğmadan satın alınan kısraktan doğan, stud-book sertifikasında Türk yetiştiricisinin ismi yetiştiricilik sütununa yazılı ve tayın doğumundan önce anasının satın alındığı ülkenin yetkili birimince belgelenmiş, tayın doğduğu yıl içerisinde annesiyle birlikte Türkiye’ye getirilerek, tayın bir yıl içerisinde ithalat işlemlerinin tamamlanması, annesinin ise aynı yıl içerisinde ithalat işlemlerine başlanmış olması halinde, hak edilen ikramiye tutarı üzerinden, yetiştiricilik primi ödenir.

(7) 24 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile 25 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında ithal edilen atlara, bu fıkranın (b) bendinde belirtilenler hariç olmak üzere yetiştiricilik primi ödenmez.

(8) Bir koşuda, üzerine at sahibi primi konulan dereceleri elde eden atın sahibine/sahiplerine, at sahibi primi ödenir. At sahibi primi, atlara verilen yarış ikramiyesinin % 10’unundan az ve % 50’sinden çok olamaz. At sahibi priminin koşulara göre dağılımı ve oranları yıllık yarış programı genel hükümlerinde gösterilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin başına “At sahibi primi ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “

(1) Yarışlarla ilgili kararlar ve bu Yönetmelikte düzenlenmiş olup da bildirimi gerekli olan diğer hususlar, hipodromlarda ilan tahtasına asılarak veya günlük resmi programlara yazılarak veya internet sitesinde ilan edilerek duyurulur. Yasaklı madde ve uygulama muayenelerine ilişkin sonuçlar hem ilan tahtasına asılarak hem de internet sitesinden duyurularak ilan edilir. Bu şekilde duyuru ve bilgilendirme yapılmış olması tebligat hükmündedir. Bu şekilde yapılan duyurular gerektiğinde bir tutanakla tespit edilebilir.” “

(3) Yarış atlarının şecereleri, yarış hayatları boyunca elde ettikleri koşu dereceleri, kazandıkları ikramiye ve buna bağlı feri kazançlar, at sahiplerinin sahibi oldukları atların ve toplam kazançlarının bilgisi; antrenör, apranti, jokey ve seyislerin bu Yönetmelikte tanımı yapılan meslekleri mucibince elde ettikleri kazanç bilgileri ve gerekli görülen sair bilgiler yarış müessesesinin internet sitesi ve diğer iletişim mecralarında yayımlanarak kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin yedinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. “15 gün ve daha az süre ile sanat icra etmek isteyenler bu hüküm kapsamında değildir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesinin başına “At sahibi primi,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “otuzbeş” ibaresi “otuz”, (ç) bendinde yer alan “155” ibaresi “165” olarak değiştirilmiş olup üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Aralık” ibaresi “Ağustos”, ikinci cümlesinde yer alan “Ocak” ibaresi “Eylül” olarak değiştirilmiş ve (ç) bendinde yer alan “anlaşmalı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Haziran” ibaresi “Temmuz” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 99 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile (c) bendinin birinci cümlesinde yer alan “Haziran ayı sonunda” ibareleri “Temmuz ayı başında” olarak ve aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “

(5) Kurstaki işleri aksatmayacak şekilde 1. sınıf kursiyerlere Şubat ve Mayıs ayları içerisinde, 2. sınıf kursiyerlere Şubat ve Temmuz ayları içerisinde on günlük periyotlar halinde dönüşümlü olarak toplam yirmi gün izin verilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 100 üncü maddesinin birinci, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “

(1) Her eğitim ve öğretim yılı iki dönemden oluşur. Birinci dönem Eylül-Şubat ayları arası olup, ikinci dönem Mart-Temmuz ayları arasıdır. Dönem ara sınavları Kasım/Mayıs ayları içinde yapılır. Final sınavı dönem sonlarında yapılır. Kursiyerlerin başarı durumlarını gösteren karneler Şubat ve Temmuz aylarında verilir.” “

(4) Öğretmenler puanlamayı yüz puan üzerinden yapar ve aşağıdaki karşılıkları beşlik not sistemi ile karneye geçirir. Kursiyerin birinci sınıf birinci dönemden veya ikinci sınıf birinci dönemden ikinci döneme geçmesi veya birinci sınıfların bir üst sınıfa geçmesi veya ikinci sınıfların mezun olabilmesi için binicilik derslerinin ortalamasının en az beş tam puan üzerinden üç olması şarttır. Kültür dersleri için geçer not en az beş tam puan üzerinden ikidir. Kursiyerler, mesleki derslerden en az üç not baremine, diğer derslerden en az iki not baremine ulaşamadıkları takdirde birinci sınıf birinci dönemden ikinci döneme geçemezler, iki dönem ortalaması neticesinde mesleki derslerden en az üç not baremine, diğer derslerden en az iki not baremine ulaşamadıkları takdirde sınıf geçemezler. Not baremleri aşağıdaki gibidir: Not Baremleri: 85-100=5= Pekiyi 70-84=4= İyi 55-69=3= Orta 45-54=2= Geçer 25-44 =1= Zayıf 0-24=0= Yetersiz” “

(6) Apranti kursiyerlerin kurstaki başarıları ve disiplin durumları öğretmenler tarafından apranti izleme raporu ile dört ayda bir velilere bildirilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Ocak” ibaresi “Aralık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 105 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “

(2) Koşularda dereceye giren atların jokeylerinden; koşuyu, birinci bitiren atın jokeyi, kazanılan ikramiyenin %10’unu, ikinci bitiren atın jokeyi, kazanılan ikramiyenin % 7’sini, üçüncü ve dördüncü bitiren atların jokeyleri ile eğer üzerine ikramiye konulmuşsa beşinci bitiren atın jokeyi, kazanılan ikramiyenin %5’ini, aprantiler ise aynı sırada bitiren jokeylerin aldığı primlerin % 50’sini alırlar. At sahipleri ile biniciler arasında bu konuda özel anlaşma varsa anlaşma hükümleri geçerlidir. Ancak, anlaşma ile belirlenecek jokey prim oranı % 5’ten, apranti prim oranı ise % 2,5’ten az olamaz. Noterlikçe onaylanmış özel anlaşmaların bir örneği at sahipleri tarafından Yarış Müessesesine verilir. Yukarıda belirtilen anlaşmalı ve anlaşmasız prim yüzdeleri limitler dahilinde 0,50 ve katları şeklinde uygulanır.

(3) Jokeyler ve aprantiler ile antrenör ve seyislerin primleri hesaplanırken, yalnızca ikramiye dikkate alınır. At sahibi primi, yetiştiricilik primi, kaydiye ve taksit paraları ile varsa ayni ve nakdi ödüllerin değeri hesaba katılmaz. Jokeyler ve aprantilerin atın kazancına ilişkin primleri, ikramiyeden kesilerek Yarış Müessesesince ödenir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 157 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “At sahibi belgesinin geri alınması ve vize edilmesi

MADDE 157 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre at sahibi belgesi alanların bu belgeleri;

a) 155 ve 156 ncı maddelerde belirtilen nitelik ve şartlardan herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya sonradan kaybedilmiş olması,

b) 6132 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ve bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre, ceza süresiyle sınırlı olmak kaydıyla, geçici veya süresiz disiplin cezası almış olması,

c) At sahibi ve vekili belgesinin başkalarına kullandırıldığının tespit edilmiş olması, durumlarında Yarış Müessesesinin kararı ile iptal edilir ve geri alınır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce 155 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen kişilerin herhangi bir şekilde at sahibi belgesine sahip olduklarının tespiti durumunda, 155 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen bu durumları devam ettiği sürece at sahibi belgeleri geçici olarak askıya alınır.

Durumlarında bir değişiklik olduğu takdirde, talepleri doğrultusunda durumlarının mevzuat hükümleri çerçevesinde uygun olduğu anlaşılan kişilerin at sahibi belgeleri kendilerine iade edilir.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen at sahibi belgeleri her yıl Yüksek Komiserler Kuruluna vize ettirilmek zorundadır. At sahibi belgesini vize ettirmeyen at sahiplerinin sahip veya ortak oldukları atlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen koşulara kaydedilmez.

At sahibi belgesini vize ettirmek için, başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay önce alınmış, arşiv kayıtlı adli sicil belgesi ve Yarış Müessesesinin istediği diğer belgeler ile birlikte her yılın Kasım ayı içerisinde Yarış Müessesesine başvurulmalıdır.

Bu zaman dilimi dışında yapılacak vize başvurularında da aynı şartlar aranır. Yapılan vizeler bir yarış yılı için geçerlidir.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Pin It

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

   

SATILIK ATLAR

2017 DOĞUMLU İNGİLİZ TAYLARI SMART ROBIN – NEVER LOST (Strik...

SAHAYA GİTMEYE HAZIR KALAN SON 5 TAY SAVAŞATI, UZUNBEY, P...

Kibar Hara Satar, Alan Kazanır SAVAŞATI İstanbul'da Kısa ...

SATILIK KOŞAR DURUMDA ARAP YARIŞ ATI       Yarışı hazır...

Aygız (Joker-Özkız) Dişi  Doğum Tarihi : 05.02.2015 İzmi...

Kayseri Pınarbaşı Şen harasında bulunan 2 adet 2,5 lu tay il...

...

Atçılıktan çıkma kararı aldıklarından dolayı eküriye ait sıf...

YAZARLAR

TÜRKİYE'DE ARAP ATÇILIĞI Bu yazımızda sizlere Türkiye'de y...

At Yarışları üzerine Bahis oynatanmı kazanır, Bahisi oynay...

Türkiye Jokey Kulübü yandaki reklamlarında 12 Ocak'tan i...

EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇMU ? DEĞİLMİ ? Türkiye Cumhuriyeti y...

...

Tjk Tv seyrederken Yeşilay'ın uyuşturucu maddelerle ilgili...

TJK DA OLANI BOZMAK GÖREV OLMUŞ !Allah için birileri bana ...

TJK TOPLANAN MİKTARIN % 50 SİNİ YARIŞSEVERE DAĞITIYORMU ? ...