27 Ekim 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31996

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

AT YARIŞLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan At Yarışları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 8 inci maddesine, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 410 uncu ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ), (j), (k), (kk), (öö), (vv), (ttt) ve (aaaa) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ğ) At ilgilisi: At sahipleri ve bunların vekilleri ile antrenör, jokey, apranti, seyisbaşı, seyis ve sair hizmetlilerini,”

“j) Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,”

“k) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

“kk) Kursiyer: Eğitim merkezlerine kaydı yapılmış adayı,”

“öö) Öğretmenler Kurulu: Eğitim merkezi müdürü, müdür yardımcısı ve öğretmenlerinden oluşan kurulu,”

“vv) Seyis ve sair hizmetli: Yarış atlarının bakım, besleme, yarış alanına gidiş, dönüş, gezinti için binek ve yedek işlerinde çalışan ve binicilik dâhil diğer unsurları içeren eğitimleri alarak bu Yönetmelik hükümlerine göre seyis lisansı taşıyan kişiler ile bu hizmetlere yardımcı sair kişileri,”

“ttt) Yarış Otoritesi: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

“aaaa) Yüksek Komiserler Kurulu: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 436 ncı maddesi ile 6132 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hükümlerine göre oluşturulan sürekli Kurulu,”

“iiii) Eğitim merkezi: Jokeylik mesleğini icra edecek aprantilerin yetiştirilmesi amacı ile kurulu Apranti Eğitim Merkezi ile sektörün ihtiyaç duyduğu başta seyisbaşı ve nalbant olmak üzere çeşitli alanlarda kurslar düzenleyen atçılık eğitim merkezlerini,

jjjj) Seyisbaşı: Yarış atlarının bakım, besleme, yarış alanına gidiş, dönüş ve yedek/binek gezinti işlerinde çalışan, aynı zamanda yanında sigortalı olarak çalıştığı at sahibinin, ekürinin atlarının veya yanında sigortalı olarak çalıştığı antrenörün sorumluluğundaki atların idmanlarını yaptıran, bu Yönetmelik hükümlerine göre seyisbaşı lisansı taşıyan kişiyi,

kkkk) Nalbant: Atın tırnak bakımını yapan ve ayağına nal çakan kişiyi,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “binici ve seyislerin” ibaresi “binicilerin, seyisbaşların ve seyislerin” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “on beş” ibaresi “otuz” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Binicilerin gerek yarış gerekse idman sırasında ve seyisbaşlarının idman sırasında kullanacağı kasklar ve vücut koruyucu yelekleri ile ilgili şartlar yıllık yarış programı genel hükümlerinde belirtilir.

g) Resmi yarışlarda lisansı vizeli olan jokeyler ve aprantiler at binebilirler. Atların idmanlarında ise lisansı vizeli olan jokey, apranti ve seyisbaşları at binebilirler. Yarış Otoritesi tarafından apranti lisansı verilen Apranti Eğitim Merkezi üçüncü sınıfa geçen apranti kursiyerlerden resmi yarış ve atların idmanlarında at binmeleri uygun görülenler, sanat icra ederler. Apranti Eğitim Merkezinde eğitim ve öğrenim görmekte olan ve apranti lisansı bulunan kursiyerlerin katılacakları koşulara ilişkin usul ve esaslar yıllık yarış programı genel hükümlerinde düzenlenir. Ayrıca jokey, apranti veya seyisbaşı lisansına sahip olup, antrenör lisansını vizeye verenler idmanlarda ve start denemelerinde at binebilirler.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beş” ibareleri “iki”, “Beş” ibaresi “İki” olarak, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkra hükmüne aykırı olarak forma kullanıldığının veya tescil edildiğinin tespit edilmesi durumunda Yarış Müessesesinin kararı ile forma değiştirilir.

(3) Atlarda kullanılan aksesuarlar ve kullanılan aksesuarların renkleri at yarışları genel hükümlerinde düzenlenir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “katılıp katılmayacağını,” ibaresinden sonra gelmek üzere “seyisbaşı veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “binici veya” ibaresi “binici, seyisbaşı veya” olarak, (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) At hakkında henüz diskalifiye kararı verilmemiş olmakla beraber daha evvelki bir koşuda yasaklı madde bulunmuş veya hileye alet edilmişse,”

“f) Antrenörü veya binicisi yarış günü rapor alıp yerine antrenör veya binici bulunamadığı hallerde atın koşudan çıkartılması durumunda, orta vadeli veya uzun vadeli koşular hariç atın kayıtlı olduğu diğer koşularda.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Ortak at koşturmak için; en az bir ortağın at sahibi belgesine sahip olması ve at sahibi belgesi olmayan diğer ortaklarla birlikte Yarış Müessesesinin isteyeceği belgeleri temin ederek, Yarış Müessesesine müracaat etmesi ve onay alması gerekir. At sahibi belgesi olmayan diğer ortakların da 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (hhhh) bendi hükümlerince belirtilen içeriğe sahip en geç bir ay önce alınmış adli sicil belgesini, Yarış Müessesesinin isteyeceği diğer belgelerle birlikte her yıl, at sahibi belgesinin vize başvurularının alındığı Kasım ayında Yarış Müessesesine vermesi gerekir. Ayrıca ortaklar arasında, atın üzerine koşacağı at sahibi adına düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış ortaklık sözleşmesinin veya muvafakatnamesinin Yarış Müessesesine tescil ettirilmesi gerekmektedir. Bu işlemleri tamamlamayan ortaklı atlar koşulara katılamaz.

(5) At sahibinin vefat etmesi halinde mirasçıları tarafından malvarlığının belirlenmesi hususunda açılan tereke davasında ilgili kişinin üzerine kayıtlı olan atlara ilişkin mahkemece atanan tereke temsilcisinin yetki belgesi ile tayin ettiği kişi veya tereke temsilcisi adına koşmaya devam eder. Bu kişilerde at sahibi belgesi sahipliği şartı aranmaz.”

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “apranti ise” ibaresinden sonra gelmek üzere “aynı sınıfta” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Apranti Eğitim Merkezi üçüncü sınıfında öğrenim görmekte olan aprantiler, katılacakları ilk on koşuda geçerli olmak kaydıyla; satış koşuları, açık, Şart 1 ve vadeli koşular hariç, 34 üncü maddede öngörülen bildirimde açıkça belirtilmek kaydıyla o koşu için resmi programda saptanmış ağırlıklardan, beş kilograma kadar (handikap koşularda dört kilograma kadar) eksik ağırlıkla at binerler, bu ağırlık indirimleri 500’er gram olacak şekilde uygulanır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve altıncı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Türkiye safkan Arap ve İngiliz atı soy kütüğüne kayıtlı Türkiye’de doğmuş safkan Arap ve İngiliz atları ile Türkiye safkan Arap ve İngiliz atları soy kütüğüne kayıtlı olup, aşım yaptırılmak üzere yurt dışına Türkiye’deki aşımdan gebe olarak giden kısraklardan o gebelikten yurt dışında doğan ve doğduğu yıl içinde annesi ile beraber Türkiye’ye getirilen safkan Arap ve İngiliz tayları koştukları koşularda konulan ikramiyelerin %100’ünü alırlar.”

“a) Türk Soy Kütüğüne kayıtlı Türkiye’de doğmuş atlar ile Türk Soy Kütüğüne kayıtlı olup, aşım yaptırılmak üzere yurt dışına Türkiye’deki aşımdan gebe olarak giden kısraklardan o gebelikten yurtdışında doğan ve doğduğu yıl içinde annesi ile beraber Türkiye’ye getirilen taylara,”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 59- (1) At başı beraber hallerinde, at başı beraber kalan atlar, tekrar koşturulmaz. Birincilik için at başı beraber kalan atların hepsi birinci sayılır. 62 nci maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklıdır.

(2) Birincilik için at başı beraber kalan atların sayısı iki ise birincilik ile ikincilik ikramiyeleri toplamı, bu iki at arasında yarı yarıya taksim edilir. Üçüncülük ikramiyesi, koşuyu bunların arkasında bitiren ata verilir.

(3) Birincilik için at başı beraber kalan atların sayısı üç ise koşunun birincilik, ikincilik ve üçüncülük ikramiyeleri toplamı bunlar arasında eşit olarak taksim edilir. Dördüncülük ikramiyesi, koşuyu bunların arkasında bitiren ata verilir.

(4) Birincilik için at başı beraber kalan atların sayısı dört ise koşunun birincilik, ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük ikramiyeleri toplamı bunlar arasında eşit olarak taksim edilir. Beşincilik ikramiyesi, koşuyu bunların arkasında bitiren ata verilir.

(5) Birincilik için at başı beraber kalan atların sayısı dörtten fazla ise koşunun birincilik, ikincilik, üçüncülük, dördüncülük ve beşincilik ikramiyeleri toplamı bunlar arasında eşit olarak taksim edilir.

(6) Koşuların ikincilik, üçüncülük, dördüncülük ve beşinciliklerinde at başı beraber halinin söz konusu olması durumunda da ikramiyeler aynı esasa göre taksim edilir.

(7) At başı beraber hallerinde kupa ve buna benzer bölünmesi mümkün olmayan ödüllerin dağıtımında bir anlaşmazlık çıktığı takdirde, Yarış Komiserler Kurulu bu anlaşmazlığı gerektiğinde kura ile sonuca bağlar ve at sahiplerinin birbirlerine ödemeleri lazım gelen miktarı belirler.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “jokey ve seyislerin” ibaresi “jokey, seyisbaşı ve seyislerin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “antrenörü ve seyisi” ibaresi “antrenörü ve seyisbaşı veya seyisi” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “antrenörü ile seyisi” ibaresi “antrenörü ile seyisbaşı veya seyisi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “antrenörü veya seyisi” ibaresi “antrenörü veya seyisbaşı ya da seyisi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 85– (1) Antrenörlük lisansı verilen meslek yüksekokulu at antrenörlüğü, atçılık işletmeciliği, atçılık ve antrenörlüğü programlarından veya bölümlerinden mezun olanlar dışındaki kişilerin Yüksek Komiserler Kurulunca açılacak kursları tamamlayıp yapılacak antrenörlük sınavında başarılı olmaları gerekir.

(2) Yarış Müessesesince açılan seyis eğitim kursları sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara seyis lisansı verilir. Ayrıca, Atçılık Eğitim Merkezi bünyesinde verilen seyisbaşı eğitimini başarı ile tamamlayan seyisbaşlarına, eğitim merkezi tarafından verilecek başarı belgesine istinaden Yüksek Komiserler Kurulu tarafından seyisbaşı lisansı verilir.

(3) Antrenör, jokey, apranti, seyisbaşı ve seyislere yeni verilen veya vize edilen lisanslar ile amatör binici izin belgeleri, bir yarış yılı için geçerlidir. Yüksek Komiserler Kurulu tarafından, Apranti Eğitim Merkezi ikinci sınıf kursiyerlerine, üçüncü sınıfa geçmeye hak kazandıkları takdirde apranti lisansı verilir. Üçüncü sınıf eğitim ve öğretim süresi boyunca geçerli olan lisanslar, kursiyerlerin ikinci döneme geçememesi veya herhangi bir nedenle Apranti Eğitim Merkezi ile ilişiklerinin kesilmesi halinde iptal edilir. Yüksek Komiserler Kurulunca, üçüncü sınıf yıl sonu değerlendirmesinde, başarılı olanların lisansları vize edilir, başarısız olanların ise lisansları vize edilmeyerek iptal edilir. Tespit edilen tarihte noksansız belgelerle müracaat edenlerin lisansları ve izin belgeleri, Yüksek Komiserler Kurulunca vize edilir.

(4) Askerlik hizmetini yapanların veya dış memleketlerde olanların veya mücbir nedenlerle lisanslarını vize ettirmek için tespit edilen tarihler arasında müracaat edememiş olanların, mazeretleri ortadan kalktıktan sonra otuz gün içinde müracaat etmeleri halinde lisansları vize edilir.

(5) Jokey veya apranti, antrenör, seyisbaşı veya seyis lisanslarından birden fazlasına sahip olanlar o yıl için hangi lisansını vize ettirmek isterlerse durumlarını belirtir bir dilekçe ile kayıt büroları kanalıyla Yüksek Komiserler Kuruluna müracaat etmeleri gerekir. Jokey, apranti veya seyisbaşı lisansına sahip olup antrenör lisansını vizeye verenler idmanlarda ve start denemesinde at binebilirler.

(6) Antrenör, jokey, apranti, amatör binici, seyisbaşı ve seyislerden mücbir sebepler nedeniyle belirli süre içinde müracaat edemeyenlerin durumu, lisanslarının vize edilip edilmeyeceği ibraz edilen resmi belgelerin Yüksek Komiserler Kurulunca incelenmesi suretiyle kararlaştırılır.

(7) Yabancı uyruklu veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yabancı ülkelere ait lisans sahibi olan antrenör, jokey, apranti, seyisbaşı ve seyisler Yüksek Komiserler Kurulunun izniyle sanat icra edebilirler. 15 gün ve daha az süre ile sanat icra etmek isteyenler bu hüküm kapsamında değildir.

(8) Lisansını kaybeden antrenör, jokey, apranti, seyisbaşı ve seyisler kayıt büroları kanalıyla Yüksek Komiserler Kuruluna müracaatları halinde yeniden lisans alabilirler.

(9) Apranti Eğitim Merkezi ikinci sınıf kursiyerlerinin, üçüncü sınıfa geçmeye hak kazanmaları halinde, Apranti Eğitim Merkezi tarafından tanzim edilecek yeterlilik belgesi, Yarış Müessesesi tarafından Yüksek Komiserler Kuruluna gönderilir. Söz konusu belgeye istinaden, Yüksek Komiserler Kurulunca, Apranti Eğitim Merkezi üçüncü sınıf eğitim ve öğretim süresi boyunca geçerli olmak kaydıyla apranti lisansı verilir. Bu Yönetmelik hükümlerine göre jokey olmaya hak kazanan aprantilere, müracaatları halinde jokey lisansı verilir. Apranti Eğitim Merkezi birinci yıl sonunda veya devamındaki eğitim dönemlerinin sonunda yapılan değerlendirmelerde başarısız olan kursiyerlere, Atçılık Eğitim Merkezine başvurmaları ve seyisbaşı eğitim ve öğretim programında yer alan fark derslerini almaları, bu derslerden yapılacak sınavlarda başarılı olmaları kaydıyla seyisbaşı lisansı verilir.

(10) Yüksek Komiserler Kurulu tarafından düzenlenen antrenör kursu sonucunda yapılacak sınavda başarı sağlayanlara, müracaatları halinde antrenör lisansı verilir.

(11) Bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca her yıl yarış sezonu için lisanslarını vize ettirecek antrenör, jokey, apranti, seyisbaşı ve seyisler bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler ile birlikte kayıt büroları kanalıyla Yüksek Komiserler Kuruluna müracaatta bulunurlar. Müracaat tarihi Eylül ayında başlayıp Kasım ayı sonunda biter.

(12) Meslek yüksekokulu at antrenörlüğü, atçılık işletmeciliği, atçılık ve antrenörlüğü programları veya bölümlerinden mezun olanlara, antrenör kursu başarı belgesi aranmaksızın, bu Yönetmelikte belirtilen belgelerle birlikte müracaatları halinde antrenör lisansı verilir. Bu kişiler lisans verilme tarihinden itibaren mesleklerini icra edebilirler.

(13) Lisansını vize ettirmek suretiyle on yıl süre ile jokeylik yapmış olan kişiler ve jokey olabilme şartlarını yaşı nedeni ile yitirmiş aprantilerden, 25 yaşını doldurmasından itibaren on yıl süre ile lisanslarını vize ettirdiklerini Yarış Müessesesinden alacakları belge ile kanıtlayan kişilere, gerekli belgeler ile birlikte kayıt büroları kanalıyla müracaatları halinde Yüksek Komiserler Kurulunca antrenör lisansı verilir.

(14) Yüksek Komiserler Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde belgelerini kayıt bürosuna vermeyenlerin lisansları vize edilmez. Eksik gönderilen belgeler üzerinde hiç bir işlem yapılmaz.

(15) Lisansını vize ettirmek isteyen cezalı antrenör, jokey, apranti, amatör binici, seyisbaşı ve seyisler ceza süreleri sona erdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, kayıt bürosu kanalıyla Yüksek Komiserler Kuruluna müracaat ettikleri takdirde, lisansları vize edilir. Bu süreyi geçirmiş olanların lisansları o yarış yılı için vize edilmez.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Yıl içerisinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Jokey, apranti, amatör binici ve seyisbaşlarından istenen belgeler

MADDE 88- (1) Lisans alacak jokey, apranti, amatör binici ve seyisbaşlarından aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

a) Dilekçe.

b) Aprantiler için; Apranti Eğitim Merkezi tarafından tanzim edilmiş kurs yeterlilik belgesi örneği, amatör biniciler için; Apranti Eğitim Merkezi tarafından tanzim edilmiş yeterlilik belgesi örneği ve seyisbaşları için; Atçılık Eğitim Merkezi tarafından tanzim edilmiş kurs başarı belgesi örneği.

c) T.C. kimlik numarası beyanı.

ç) Adres beyanı.

d) Altı adet 4,5x6 boyutlarında vesikalık fotoğraf.

e) Jokeylik, aprantilik, amatör binicilik veya seyisbaşılık yapmaya engel bir hali olmadığına ve uyuşturucu kullanmadığına dair bilgileri içeren sağlık raporu.

f) Adli sicil belgesi.

g) Ergin değil ise veli veya vasisinin muvafakatı.

(2) İlk defa lisans almak isteyen amatör binicilerin, amatör binici koşularının yapılacağı tarihten en geç on beş gün önce, birinci fıkrada istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri şarttır. Yüksek Komiserler Kurulu, Yarış Müessesesinin görüşünü alarak lisans verebilir.

(3) Lisanslarını vize ettirecek jokey, apranti, amatör binici ve seyisbaşlarından aşağıdaki belgeler istenir:

a) Dilekçe.

b) Eski lisans veya izin belgesi.

c) Adres beyanı.

ç) Adli sicil belgesi.

d) Jokeylik, aprantilik, amatör binicilik ve seyisbaşılık yapmaya engel bir hali olmadığına ve uyuşturucu kullanmadığına dair bilgileri içeren sağlık raporu.

e) Yüksek Komiserler Kurulu tarafından düzenlenecek zorunlu eğitimlere katıldığını gösterir belge.

f) Lisanslarını ilk kez vize ettirecek olan aprantiler için Apranti Eğitim Merkezi tarafından tanzim edilmiş kurs başarı belgesi örneği.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Yıl içerisinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “lisansı bulunmayan” ibaresinden sonra gelmek üzere “seyisbaşı veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) At sahipliği, antrenörlük, seyisbaşı ve seyislik sıfatları bir şahısta birleşmesi halinde, bu sıfatlardan birisinden dolayı alınan cezalar, diğer sıfatlar için de geçerlidir.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 93 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Altmışbeş yaşından gün almış jokeyler bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen koşularda at binemez ve idmanlarda at çalıştıramazlar.”

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Apranti, seyisbaşı ve nalbant kursu

MADDE 94- (1) Apranti, seyisbaşı, nalbant kursu, Yüksek Komiserler Kurulu tarafından belirlenen yerlerde açılır. Apranti Eğitim Merkezinin eğitim ve öğretim süresi üç yıldır. Seyisbaşı ve nalbant kursu eğitim ve öğretim süresi Yarış Müessesesinin teklifi üzerine Yüksek Komiserler Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Apranti kursuna müracaat her yıl Haziran ve Temmuz ayları içinde Apranti Eğitim Merkezi veya Hipodrom Müdürlüklerine yapılır. Ön kayıt için adayın kendisi tarafından Bakanlıkça belirlenen Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğünce onaylanan başvuru formu doldurulur ve aşağıdaki şartları taşıdığını gösteren belgeleri form ekinde sunar:

a) İlköğretimin 2 nci kademesi (ikinci 4 yıllık kısmını) tamamlamış olmak ve/veya ortaöğretim kurumlarında öğrenci olmak. (ilköğretim 2 nci kademeyi bitirmiş olan adayların kursiyerliklerinin kesinleşmesi halinde, açık ortaöğretim kurumuna kayıt yaptırmaları zorunludur.)

b) Kursiyer seçme sınavlarının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla onyedi yaşından gün almamış olmak.

c) Otuz-kırkbeş kg. arasında bulunmak.

ç) Boy uzunluğu 130-165 cm. arasında olmak.

(3) Ağustos ayı içinde yapılan sınavlarda başarılı olan adayların kesin kayıtları eğitim ve öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar yapılır. Eylül ayı içinde yeni eğitim ve öğretim yılına başlanır. Kursiyer seçimlerinde başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Mevcut ilköğretim sisteminin, 2 nci kademesini (ikinci 4 yıllık kısmını) tamamladığına dair öğrenim belgesinin aslı veya ortaöğretim kurumunda öğrenci olduğuna dair öğrenim belgesinin aslı.

b) Adres beyanı.

c) Devlet hastanesinden veya özel hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

ç) Dört adet 4,5x6 cm boyutlarında vesikalık fotoğraf.

d) Adli sicil belgesi.

e) Apranti kursiyerin velisi veya vasisince notere onaylattırılmış muvafakatname ve taahhütname belgesi.

(4) Seyisbaşı kursuna müracaat her yıl Yüksek Komiserler Kurulu tarafından belirlenen ve ilan edilen tarihler içinde Atçılık Eğitim Merkezi veya Hipodrom Müdürlüklerine yapılır. Seyisbaşı kursuna ön kayıt için adayın kendisi tarafından, matbu başvuru formu doldurulur ve aşağıdaki şartları taşıdığını gösteren belgeleri form ekinde sunar.

a) İlköğretim sisteminin 2 nci kademesinden (ikinci 4 yıllık kısmından) mezun olmak, 2 nci kademeyi bitirmiş olan adayların açık ortaöğretim kurumuna kayıt yaptırmaları zorunludur.

b) Onaltı yaşından küçük olmamak.

c) Yetmişbeş kg.’den ağır olmamak.

ç) Seyisbaşılık yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu olmamak.

(5) Yüksek Komiserler Kurulunun belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde yapılan, bedeni yetenek sınavı ile yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan seyisbaşı adayları, Atçılık Eğitim Merkezinin kapasitesi de dikkate alınarak Yarış Müessesesince kesin kayıt için davet edilir. Yüksek Komiserler Kurulunun belirleyeceği tarihte eğitim ve öğretime başlanır. Kursiyer seçimlerinde başarılı olan ve kayıt hakkı kazanan seyisbaşı adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) T.C. kimlik numarası beyanı.

b) İlköğretim sisteminin 2 nci kademesinin (ikinci 4 yıllık kısmını) diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti.

c) Adres beyanı.

ç) Devlet hastanesinden veya özel hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

d) Dört adet 4,5x6 cm boyutlarında vesikalık fotoğraf.

e) Adli sicil belgesi.

f) 18 yaşını doldurmamış olan seyisbaşı kursiyerler için velisi veya vasisince notere onaylattırılmış muvafakatname ve taahhütname belgesi.”

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 96- (1) Kursiyerlerin seçimi, Yarış Müessesesince oluşturulacak kurullar tarafından yapılır. Kurullar aşağıdaki kişilerden oluşur:

a) Her bir kurul için Yüksek Komiserler Kurulundan iki temsilci.

b) Her bir kurul için Yarış Müessesesi yönetim kurulundan iki üye.

c) Apranti kursu için Apranti Eğitim Merkezi müdürü ve müdür yardımcısı ve Atçılık Eğitim Merkezi kursları için Atçılık Eğitim Merkezi müdürü ile at bakımı ve binicilik baş eğitmeni.

ç) Kurs binicilik öğretmenlerini temsilen Apranti Eğitim Merkezi için üç binicilik öğretmeni, Atçılık Eğitim Merkezi için ise iki at bakımı ve binicilik eğitmeni.

d) Apranti Eğitim Merkezi kursiyerlerinin seçimi için branş/rehber/diğer derslerin öğretmenlerini temsilen bir öğretmen.

e) Her bir kurul için bir işyeri hekimi.

(2) Apranti Eğitim Merkezi ve Atçılık Eğitim Merkezi kursiyer seçim kurulu, Yüksek Komiserler Kurulu üyelerinden birinin başkanlığında en az üçte iki çoğunluk ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylama, açık oylama ile yapılır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur.

(3) Kursiyer adaylarının seçimi; bedeni yetenek sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere üç bölümden oluşur. Birinci bölüm olan bedeni yetenek sınavında yüz üzerinden altmış puan alan adaylar, ikinci bölüm olan yazılı sınava katılmaya hak kazanırlar. İkinci bölümde, adaylara genel kültür derslerini içeren yazılı sınav uygulanır. Bu sınavda yüz üzerinden altmış puan alan aday, üçüncü bölüm olan sözlü sınava alınır. Sözlü sınavda da altmış ve üzeri puan alanlar kursa kayıt hakkı kazanır. Kursa kayıt hakkı kazanan aday sayısı, kursa kabul edilecek kursiyer sayısından az ise Kurul, yazılı sınav puanı 50 puana kadar olan adayları, puanı en yüksekten en düşüğe doğru sıralar ve en yüksek puanlı adaydan başlamak kaydıyla kalan kontenjan sayısı kadar kursiyer adayını sözlü sınava alır. Söz konusu sözlü sınavda altmış ve üzeri puan alan aday, kursa kayıt hakkı kazanır. Belirlenen kursa alınacak apranti kursiyer adayı, seyisbaşı kursiyer adayı ve Atçılık Eğitim Merkezinde açılacak diğer kurslara kabul edilecek kursiyer adayı sayısı azami olup, bedeni yetenek, yazılı ve sözlü sınavlarda yeterlilik gösteren aday sayısı ile kurs açılır. Kursa asıl olarak kabul edilecek adayların belirlenmesinden sonra, kalan adaylar yazılı ve sözlü sınav puan toplamlarına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanması kaydıyla en fazla beş adayın isimlerinin belirtildiği yedek liste hazırlanır. Apranti Eğitim Merkezine kayıt hakkı kazanmış olup, kursa zamanında kayıt yaptırmayan veya eğitim ve öğretimin başlama tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde Apranti Eğitim Merkezi ile ilişiği herhangi bir nedenle kesilen kursiyerin yerine yedek adaylar, yedek liste sıralamasına göre ve eğitim ve öğretime başlanma tarihinden itibaren en fazla kırkbeş gün içerisinde, kursa fiili olarak başlamaları şartıyla kabul edilir. Atçılık Eğitim Merkezine kayıt hakkı kazanmış olup, kursa zamanında kayıt yaptırmayan veya eğitim ve öğretimin başlama tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde Atçılık Eğitim Merkezi ile ilişiği herhangi bir nedenle kesilen kursiyerin yerine yedek adaylar, yedek liste sıralamasına göre ve eğitim ve öğretime başlanma tarihinden itibaren en fazla onbeş gün içerisinde, kursa fiili olarak başlamaları şartıyla kabul edilir. Herhangi bir nedenle ilişiği kesilen kursiyerin yerine, yukarıda belirtilen sürelerden sonra, yedek aday kabul edilmez.

(4) Kursiyer seçimi esnasında, her bir kurul üyesi adaylar için olumlu ve olumsuz görüşlerini Yüksek Komiserler Kurulunun belirlediği formlara yazar ve imzalar.

(5) Seçim sonuçları tutanak altına alınır ve kursiyer seçim kurulu tarafından onaylanarak eğitim merkezlerine işlemlerin yapılması için gönderilir.”

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 97- (1) Her yıl kursa alınacak kursiyerlerin sayısı Temmuz ayı içinde Eğitim Merkezlerinin kapasitesi ve görüşleri dikkate alınarak, Yarış Müessesesince belirlenir.

(2) Kursiyer adaylarının seçiminde aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır:

a) Apranti kursiyer adayı için boy.

b) Kilo.

c) İlköğretim sisteminin 2 nci kademesinin (ikinci 4 yıllık kısmının) diploması veya mezuniyet belgesi notu.

ç) Kendini ifade etme becerisi.

d) Yazılı sınav başarı notu.

e) Bedeni yetenek sınavı başarı notu.”

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 99- (1) Eğitim ve öğretim müfredatı eğitim merkezleri tarafından hazırlanarak Yüksek Komiserler Kurulunca onaylandıktan sonra icra edilir. Yarış Müessesesinin teklifi, Yüksek Komiserler Kurulunun onayı ile bir eğitim ve öğretim dönemi öncesinde olmak kaydıyla, eğitim ve öğretim müfredatında değişiklik yapılabilir.

a) Ek-3’te yer alan müfredat çerçevesinde eğitim ve öğretim yapan Apranti Eğitim Merkezine yeni kayıt yaptıran birinci sınıf apranti kursiyerler ile ikinci ve üçüncü sınıf apranti kursiyerler Eylül ayında Apranti Eğitim Merkezinin belirleyeceği tarihte eğitim ve öğretim faaliyetine başlar ve kursiyerlerden Temmuz ayı başında başarılı olanlar bir üst sınıfa geçer. İkinci ve üçüncü sınıfa geçen apranti kursiyerlere, Temmuz ve Ağustos aylarında, yeni eğitim ve öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar, tatbiki binicilik dersi ile beden eğitimi ve spor dersinin verilmesine devam edilir. Atçılık Eğitim Merkezi kursiyerleri için eğitim ve öğretim dönemi, Yüksek Komiserler Kurulu tarafından kurs seviyelerine göre belirlenir ve ilan edilir.

b) Derslerin başlangıç ve bitiş saatleri ile ders süreleri mevsim ve hava şartlarına bağlı olarak öğretmenler kurulunca belirlenir.

c) Birinci sınıf, ikinci sınıf veya üçüncü sınıf birinci dönem sonu değerlendirmelerinde başarısız olan apranti kursiyerler veya Temmuz ayı başında üst sınıfa geçme hakkını kaybeden apranti kursiyerlerin kurs ile ilişiği kesilir ve bu kursiyerler kurs hakkını kaybederler. Ancak birinci sınıfı tamamlayan ve ikinci sınıfa geçmeye hak kazanamayan veya devamındaki eğitim dönemlerinin sonunda yapılan değerlendirmelerde başarısız olan kursiyerlere; seyisbaşı eğitim ve öğretim programında yer alan fark derslerini almaları ve bu derslerden yapılacak sınavlarda başarılı olmaları koşuluyla Yarış Müessesesi vasıtasıyla ve bu Yönetmelik esasları dahilinde müracaatları halinde, Yüksek Komiserler Kurulunca seyisbaşı lisansı verilir.

ç) Üçüncü sınıfa geçmeye hak kazanan ikinci sınıf apranti kursiyerlere, lisans işlemleri için, Apranti Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan yeterlilik belgesi verilir ve lisans için gereken diğer belgelerle birlikte, Yarış Müessesesi aracılığı ile Yüksek Komiserler Kuruluna başvurulur. Üçüncü sınıf ikinci dönem sonu değerlendirmesinde başarılı olanlar Apranti Eğitim Merkezinden mezun olurlar ve başarı belgesi verilir. Mezun aprantilerin lisanslarının vize edilmesi için başarı belgesinin bir örneği Yarış Müessesesi aracılığıyla Yarış Otoritesine gönderilir.

d) Apranti kursiyerlerin, dönem veya sınıf geçebilmeleri veya mezun olabilmeleri için bu Yönetmelikte belirtilen dönem veya sınıf geçme baremlerine ulaşmaları şarttır.

e) Üçüncü sınıfa geçen apranti kursiyerler Ağustos ayından itibaren, binicilik becerilerini geliştirmeleri, mesleki deneyim kazanmaları, sektörü tanımaları ve çalışma hayatına uyum sağlamaları maksadıyla Apranti Eğitim Merkezi ile aynı il sınırları içerisindeki hipodromda bulunan, at sahiplerinin yanına veya binicilik öğretmenlerinin nezaret etmesi suretiyle farklı at sahiplerinin atlarını çalıştırmaları için sahaya, staja gönderilirler. At sahiplerinin yanında staj yapacak kursiyerler için at sahipleriyle sözleşme imzalanır. Atçılık Eğitim Merkezi kursiyerlerinin staj programı, Yarış Müessesesi tarafından belirlenir. Apranti kursiyerlerin ve seyisbaşı kursiyerlerin at sahipleri yanındaki veya farklı at sahiplerinin atlarının idmanı için sahadaki çalışmaları her ay sonunda staj raporu ile izlenir.

f) Kursiyerlere, staj çalışmalarından dolayı at sahipleri tarafından ücret ödenmez.

g) Staj yapmak amacıyla görevlendirilen kursiyerlere çalışmalar esnasında uymaları gereken sorumlulukları tebliğ edilir.

(2) Kurslara bir eğitim ve öğretim yılı içinde mazeretsiz olarak toplam on gün devam etmeyenlerin kurs ile ilişiği kesilir. Sağlık durumundan dolayı kursa devam edemeyenler, devamsızlıklarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınacak sağlık raporu ile kurs idaresine ibraz etmek zorundadırlar. Ancak bir yıllık eğitim ve öğretim süresi boyunca toplam iki aydan fazla rapor alanlar takip eden yıl içinde sınıf tekrarı yaparlar.

(3) Kursiyerlerin eğitim ve öğretim yılı içinde yapmış oldukları devamsızlıkları zamana bağlı kalmaksızın yazılı olarak velilere duyurulur.

(4) İki yarım günlük devamsızlık bir tam gün olarak kabul edilir.

(5) Kurstaki işleri aksatmayacak şekilde, birinci sınıf apranti kursiyerlere Şubat ayı içerisinde dönüşümlü olarak on gün, ikinci ve üçüncü sınıf apranti kursiyerlere Şubat ve Temmuz ayları içerisinde on günlük periyotlar halinde dönüşümlü olarak toplam yirmi gün izin verilir.

(6) Üçüncü sınıf apranti kursiyerler, koşulara katılmaları halinde, aynı ay içerisinde, ders programında belirtilen ders saatinin en fazla % 50’si oranında derse katılmayabilirler, koşunun düzenleneceği hipodroma gidiş-dönüş dâhil izinli sayılırlar ve koşu sonrası binicilik öğretmeni nezaretinde Apranti Eğitim Merkezine dönerler. Daha fazla oranda derse katılmamaları devamsızlık olarak kabul edilir.”

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 100 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Ara sınav notlarının %40’ı, final notlarının %60’ı alınarak dönem veya sınıf geçme notu hesaplanır. Apranti kursiyerler için binicilik öğretmenleri, apranti kursiyerlere gerek ara sınav notu, gerekse final notu verirken, kursiyerlerin staj çalışmalarını ve koşulardaki performanslarını da dikkate alırlar.

(4) Öğretmenler puanlamayı yüz puan üzerinden yapar ve aşağıdaki karşılıkları beşlik not sistemi ile karneye geçirir. Apranti kursiyerin birinci sınıf birinci dönemden veya ikinci sınıf birinci dönemden veya üçüncü sınıf birinci dönemden ikinci döneme geçmesi veya birinci sınıfların ikinci sınıfa geçmesi veya ikinci sınıfların üçüncü sınıfa geçmesi veya üçüncü sınıfların mezun olabilmesi için binicilik derslerinin ortalamasının en az beş tam puan üzerinden üç olması şarttır. Kültür dersleri için geçer not en az beş tam puan üzerinden ikidir. Kursiyerler, mesleki derslerden en az üç not baremine, diğer derslerden en az iki not baremine ulaşamadıkları takdirde apranti kursiyerler birinci sınıf veya ikinci sınıf veya üçüncü sınıf birinci dönemden ikinci döneme veya birinci sınıf veya ikinci sınıflar bir üst sınıfa geçemezler, iki dönem ortalaması neticesinde mesleki derslerden en az üç not baremine, diğer derslerden en az iki not baremine ulaşamadıkları takdirde apranti kursiyerler sınıf geçemezler veya üçüncü sınıflar mezun olamazlar. Not baremleri aşağıdaki gibidir:

85,00-100=5= Pekiyi

70,00-84,99=4= İyi

60,00-69,99=3= Orta

50,00-59,99=2= Geçer

0-49,99 =1= Geçmez”

“(6) Eğitim merkezi kursiyerlerinden onsekiz yaşını doldurmamış olanların, kurstaki başarıları ve disiplin durumları öğretmenler tarafından kursiyer izleme raporu ile dört ayda bir velilere bildirilir.

(7) Ara ve final sınav neticeleri matbu forma yazılarak, apranti kursiyerler için Apranti Eğitim Merkezine imza karşılığı teslim edilir. Teslim edilen ara/final sınav evraklarının en az bir yıl ve sınav neticelerinin en az beş yıl süreyle kurs arşivinde saklanması şarttır.”

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin 101 inci maddesinin birinci, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş, onuncu ve ondokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yirminci ve yirmibirinci fıkralarına aşağıdaki bentler sırasıyla eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Kursiyerler, bu Yönetmeliğe aykırı davranış içinde bulundukları zaman kendilerinin yazılı savunması alınır. Kursiyerlere verilecek tüm cezalar Öğretmenler Kurulu tarafından verilir ve ceza yazılı olarak bildirilir.”

“(4) Kursiyerlerinden onsekiz yaşını doldurmamış olanlara verilen her türden cezalar kursiyer velilerine de yazılı olarak bildirilir.”

“(6) Aşağıda belirtilen suçları işleyen kursiyerlere ihtar cezası ile davranış puanından 8 puan düşme cezası verilir:

a) Kursu, kursun eşyasını ve çevresini kirletmek.

b) Yönetici, öğretmen veya eğitici personel tarafından verilen görevleri yapmamak.

c) Kılık kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak.

ç) Onsekiz yaşını doldurmamış olan kursiyerler için tütün veya tütün mamullerini bulundurmak veya içmek.

d) Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak.

e) Dersle ilgili araç-gereci yanında bulundurmamak, bulundurulması yönündeki uyarılara aldırmamak, sahip olmasına rağmen ders araç gerecini kullanmamayı alışkanlık haline getirmek.

f) Yalan söylemek.

g) Kursa geldiği hâlde özürsüz olarak derslere, uygulamalara, etütlere, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere geç katılmak veya erken ayrılmak.

ğ) Kurs kütüphanesi, laboratuvar, atölye, pansiyon, spor yurdu veya diğer bölümlerden aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında vermemek, eksik vermek veya kötü kullanmak.

h) Kurs içinde veya dışında kursun personeli ile diğer kişilere karşı kaba ve saygısız davranmak.

ı) Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak.

i) Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak.

j) Yasaklanmış, müstehcen yayınları kursa ve kursa bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak.

k) Kurs yetkililerinin ve Öğretmenler Kurulunun çağrılarına uymamak ve çağrı yazılarını almaktan kaçınmak.

l) Üzerinde kumar oynamaya yarayan araç gereç bulundurmak.

m) Kurs tarafından istenen kişisel veya ailesi ile ilgili bilgileri kursa geç bildirmek, yanlış bildirmek veya bildirmemek.

n) Bilişim araçlarını, kurs yönetimi ile öğretmenin bilgisi ve izni dışında konuşma yaparak, ses ve görüntü alarak, mesaj ve e-posta göndererek, bunları arkadaşlarıyla paylaşarak eğitim-öğretimi olumsuz yönde etkileyecek şekilde kullanmak.

o) Şaka amaçlı dahi olsa vurmak, itmek, sözel şiddette bulunmak.

ö) Nöbet veya staj görevini yerine getirmemek, staja geç gitmek veya erken ayrılmak.

p) Eğitim merkezleri içerisinde belirlenmiş olan kişisel veya çevre temizliği ile ilgili kurallara riayet etmemek.

r) Binicilik dersinde veya staj esnasında, koruyucu kask ve yelek ile diğer binicilik malzemelerini giymeden ata binmek veya eğitim merkezi tarafından verilmiş olan veya uygun görülen koruyucu kask ve yelek ile diğer binicilik malzemeleri haricinde başka malzemeler kullanmak.

s) Binicilik için gerekli ekipmanları kontrol etmeden ata binmek.”

“k) Yatılı kurslarda izinsiz ve özürsüz pansiyon dışına çıkmak veya dışarıda kalmak, izin süresini özürsüz olarak uzatmak.

l) Sağlık ve iş güvenliği kurallarına uymamak.

m) Atların bakım ve beslemesini yapmamak.”

“(10) Öğretmenler Kurulu, eğitim merkezi müdürünün başkanlığında veya müdürün yetkilendireceği müdür yardımcısı veya bir öğretmen başkanlığında toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylama, açık oylama ile yapılır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur.”

“(19) Takdir edilen disiplin cezasının yanında eğitim merkezi veya kişi mallarına verilen zararlar, zarara yol açan kursiyerden veya onsekiz yaşını doldurmamış olan kursiyerlerin velisinden tazmin edilir.”

“c) On gün süreli kurstan uzaklaştırma ile davranış puanından 26 puan düşülür.”

“ç) On gün süreli kurstan uzaklaştırma cezası için davranış puanından 26 puan düşülür, eğitim merkezinden on gün süreli uzaklaştırma cezası alan onsekiz yaşını doldurmamış olan kursiyer, velisine teslim edilir. Bu cezayı alan kursiyerlerin uzaklaştırma cezası süreleri boyunca eğitim merkezinde kalmalarına izin verilmez.”

“(22) Aşağıda belirtilen suçları işleyen kursiyerlere on gün süreli kurstan uzaklaştırma cezası ile davranış puanından 26 puan düşme cezası verilir:

a) Diğer kursiyeri tıbbi müdahale gerektirecek şekilde yaralamak.

b) Öğretmenlere, eğitici personele, yöneticilere, memurlara, diğer görevliler ile ziyaretçilere fiziksel şiddet uygulamak.

c) Atı dövmek.”

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesinin birinci, dördüncü, onuncu ve onbirinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Eğitim ve öğretim yılının sonunda, davranış puanı yüz olan ve tüm derslerinin başarı ortalaması beş not bareminde olan kursiyerlere takdir belgesi verilir.”

“(4) Kursiyerler, kıyafetlerini kurs süresince eğitim merkezi sınırları dâhilinde temiz ve intizamlı olarak giymek zorundadırlar. Aksi davranış içinde bulunanlar ile kursiyerlere yakışmayan kılık ve kıyafet sergileyenlere ilgili disiplin hükümleri uygulanır.”

“(10) Kursiyerlere ödenecek gider karşılıkları, öğretmen ücretleri, ilaç, kursiyerler için yaptırılan ferdi kaza sigortası kapsamında ödenmeyen hastane masrafları, giyim malzemeleri ile araç ve gereçler, büro giderleri, yarış gelirlerinden karşılanır.

(11) Beklenmedik ve ailevi mazeretleri nedeniyle kursiyerlere azami beş güne kadar mazeret izni verebilir.”

“(12) On gün süreli kurstan uzaklaştırma cezası alması nedeniyle eğitim merkezinden uzaklaştırılan kursiyerlerin, bu sürede katılamadıkları sınavların yerine, eğitim merkezi tarafından belirlenen tarihlerde sınavlara alınmaları sağlanır.

(13) İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Yarış Müessesesince ayrıca belirlenebilir.

(14) Apranti Eğitim Merkezi kursiyerlerinin mezuniyet puanı, birinci, ikinci ve üçüncü sınıfların yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Mezuniyet puanı hesaplanırken, puanın virgülden sonraki iki basamağı da değerlendirmeye alınır. Mezuniyet puanı en yüksek olan kursiyer, kurs birincisi olarak tespit edilir. Mezuniyet puanlarının eşit olması halinde, üçüncü sınıf yıl sonu başarı puanı yüksek olan kursiyer, kurs birincisi seçilir. Eşitlik bozulmadığı takdirde, bir alt sınıftan başlanarak geriye doğru, eşitlik bozuluncaya kadar, kursiyerlerin yıl sonu başarı puanları incelenerek kurs birincisi tespit edilir. Aksi takdirde kurs birincisi öğretmenler kurulu kararıyla tespit edilir.”

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğin 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 103- (1) Kursiyerlere, eğitim ve öğretim süresince her yıl Yarış Müessesesi tarafından ölüm ve kalıcı sakatlık ve belirli limit dâhilinde tedavi teminatını kapsayan özel ferdi kaza sigortası yaptırılabilir. Özel ferdi kaza sigortası yaptırıldığı takdirde sağlık harcamaları öncelikle ferdi kaza sigortasından karşılanır, ferdi kaza sigortası kapsamında ödenmeyen hastane masrafları yarış gelirlerinden ödenir.”

MADDE 32- Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Apranti lisansı alabilmek için, Apranti Eğitim Merkezinde eğitim ve öğretim verilmekte olan ikinci sınıf apranti kursiyerlerin, üçüncü sınıfa geçmeye hak kazanmış olması zorunludur. Aprantilere, yarış atı sahibi olmamaları kaydı ile lisans verilir. Lisansı vizeli olan aprantiler koşularda at binebilir ve idmanlarda at çalıştırabilir.”

MADDE 33- Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“At sahibi formalarına reklam alınması, yapılan anlaşmanın ibrazı neticesinde Yarış Müessesesinin onayına tabidir.”

MADDE 34- Aynı Yönetmeliğin 110 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “antrenör ve seyisler” ibaresi, “antrenör, seyisbaşı ve seyisler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 35- Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Seyis olabilmek için Yarış Otoritesince açılan eğitim kurslarına katılarak, başarılı olmak ve lisans almak zorunludur. Seyisbaşı lisansı alabilmek için Yarış Otoritesince Atçılık Eğitim Merkezi bünyesinde açılan seyisbaşı kursunu başarıyla bitirmek zorunludur. Lisansı vizeli olan seyisbaşı, idmanlarda sadece yanında sigortalı olarak çalıştığı at sahibinin veya ekürinin atlarını veya yanında sigortalı çalıştığı antrenörün sorumluluğundaki atları çalıştırabilir. Başka at sahibinin veya ekürinin atlarını veya başka antrenörün sorumluluğundaki atları idmanlarda çalıştıranlar hakkında 117 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ve (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen disiplin cezaları uygulanır.”

MADDE 36- Aynı Yönetmeliğin 112 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (l) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) En az ilköğretim sisteminin 1 inci kademesi veya buna eşdeğer mezuniyet belgesine sahip olmak,”

MADDE 37- Aynı Yönetmeliğin 117 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “amatör binici,” ibaresinden sonra gelmek üzere “seyisbaşı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 38- Aynı Yönetmeliğin 121 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “binicisi ve seyisinin” ibaresi “binicisi ve seyisbaşının veya seyisinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 39- Aynı Yönetmeliğin 122 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Lisansı olmayan seyis, seyisbaşı ve lisansı olmayan binici çalıştıran antrenöre, yarış usul ve esaslarına aykırı davranışından dolayı iki yüz on yedi Türk Lirası para cezası verilir. Bu cezaya rağmen lisansı olmayan seyisi, seyisbaşı veya lisansı olmayan biniciyi çalıştırmaya devam ettiği takdirde antrenöre ayrıca, on beş gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklama cezası verilir.”

MADDE 40- Aynı Yönetmeliğin 123 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “çalıştırıcı seyisleri” ibaresi “seyisbaşlarına” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “iştirak ettirmeyen antrenörlere,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilk seferinde ihtar, tekerrüründe ise” ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak atın deklarede beyan edilen aksesuarla koşmaması ve/veya beyan edilen aksesuarlardan farklı aksesuarla koşması durumunda derece değişikliği gerekmez.”

MADDE 41- Aynı Yönetmeliğin 124 üncü maddesinin birinci fıkrasında “antrenör ve seyislere” ibaresi “antrenör, seyisbaşı ve seyislere” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “binici,” ibaresinden sonra gelmek üzere “seyisbaşı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 42- Aynı Yönetmeliğin 126 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “binicilere,” ibaresinden sonra gelmek üzere “seyisbaşı,” ibaresi, ikinci fıkrasında yer alan “biniciler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “seyisbaşları,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 43- Aynı Yönetmeliğin 128 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “biniciler ve seyislere” ibaresi “biniciler, seyisbaşları ve seyislere” olarak, üçüncü cümlesinde yer alan “binici ve seyislerin” ibaresi “binici, seyisbaşı ve seyislerin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 44- Aynı Yönetmeliğin 131 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ilgili olan antrenör,” ibaresinden sonra gelmek üzere “seyisbaşı,” ibaresi “ayrıca antrenör, binici,” ibaresinden sonra gelmek üzere “seyisbaşı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 45- Aynı Yönetmeliğin 152 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık” ibaresi “Tarım ve Orman” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 46- Aynı Yönetmeliğin 154 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Haşa bezi üzerine sponsor firmanın tanıtımı ile ilgili yazı ve işaretlerin konulması ile at sahibi formalarına reklam alınması, yapılan anlaşmanın ibrazı neticesinde Yarış Müessesesinin onayına tabidir.”

MADDE 47- Aynı Yönetmeliğin 155 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “devlet sırlarına karşı suçlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 48- Aynı Yönetmeliğin 156 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 156- (1) 155 inci maddede belirtilen nitelikler ile aşağıdaki şartları taşıyanlara takip eden yılın sonuna kadar geçerli olmak üzere Yarış Müessesesi tarafından at sahibi belgesi verilir:

a) Yarış Müessesesinden iki üye veya en az beş yıllık at sahibi belgesi olan iki kişi tarafından takdim edilmiş bulunmak.

b) Yarış atına bakma ve koşturmanın gereklerini hakkıyla yerine getirebilecek maddi imkânlara sahip olmak ve bunları Yarış Müessesesince belirlenen esaslara uygun olarak belgelemek.

c) Yarış Müessesesi tarafından istenilen diğer belgeleri temin etmek.”

MADDE 49- Aynı Yönetmeliğin 158 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “teklifi ve Yüksek Komiserler Kurulunun” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) 155 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki şartları taşıyan şahısların, 156 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki belgeleri ibraz ederek başvuranlardan Yarış Müessesesince uygun görülenlere at sahibi vekili belgesi verilebilir. At sahibi vekili belgeleri her yıl Yüksek Komiserler Kuruluna vize ettirilmek zorundadır. At sahibi vekili belgesini vize ettirmek için, başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay önce alınmış, adli sicil belgesi ve Yarış Müessesesinin istediği diğer belgeler ile birlikte her yılın Kasım ayı içerisinde Yarış Müessesesine başvurulmalıdır. Bu zaman dilimi dışında yapılacak vize başvurularında da aynı şartlar aranır. Yapılan vizeler bir yarış yılı için geçerlidir. Belgesini vize ettirmeyen at sahibi vekilleri at sahibinin koşularla ilgili hak ve yetkilerini kullanamaz ve yükümlülüklerini yerine getiremez.”

MADDE 50- Aynı Yönetmeliğin 161 inci maddesinde yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık” ibaresi “Tarım ve Orman” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 51- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 52- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 53- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız

Pin It